Kontroly, revize hasicích přístrojů a hydrantů

Pro zajištění funkčnosti každého hasicího přístroje nebo hydrantu je nutná jeho pravidelná revize.

Nejčastěji se provádějí jednou ročně a jejich cílem je zjištění technického stavu  a odstranění případných závad.

Funkční hasicí přístroje a hydranty mohou zabránit velkým škodám na majetku i zdraví lidí. Kontroly a pravidelné revize hasicích přístrojů a hydrantů upravuje vyhláška MV 246/2001 Sb. Legislativa ukládá povinnost provádět kontroly provozuschopnosti všech druhů hasicích přístrojů a hydrantů v jednoročních periodách.

Periodická zkouška hasicích přístrojů

Periodická zkouška hasicího přístroje je důkladnější prověření jeho technického stavu. Skládá se z povrchové prohlídky nádoby, kontroly značení, zkoušky pevnosti a těsnosti nádoby, zkoušky těsnosti ventilu a spouštěcího mechanismu.

Provádět zákonné kontroly provozuschopnosti,údržbu, opravy a montáž věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení nám ukládá vyhláška MV 246/2001 sb.,(vyhláška o požární prevenci).

Vyhláška stanovuje povinnou periodickou zkoušku u vodních a pěnových hasicích přístrojů po třech, u ostatních po pěti letech. Vyhlášku Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) si můžete podrobně přečíst zde.

Povinné jsou periodické kontroly tzv. revize hasicích přístrojů:

  • vodních a pěnových hasicích přístrojů minimálně jednou za tři roky,
  • ostatních (práškových a sněhových) hasicích přístrojů jednou za pět let,
  • v případě náhlého poklesu tlaku uvnitř nádoby hasicího přístroje, nebo jeho mechanického poškození je nutná okamžitá revize a oprava.
  • U hydrantů se provádí (tzv. tlaková zkouška hadic) jednou za 5 let