Admin/ 19 května, 2020/ Uncategorized

Přoč je důležíté mít revizi  přenosného hasicího přístroje?

Požáry způsobují každým rokem nejen značné hospodářské škody, ale i ztráty na životech a zdraví lidí. Snižování těchto ztrát je v mnohém zavislé na pravidelné preventivně-výchovné činnosti orientované na důsledné odstraňování těch příčin a nedostatků, které vznik požárů způsobují. a proto je důležité mít revizi přenosného hasicího přístroje. Hodně požárů vzniká v důshasicí přístroje v plamenechledku porušování předpisů, resp. Nedocenění základních požárně bezpečnostních opatření. Proto je povinností orgánů, organizací a občanů požárům předcházet a v případě jejich vzniku, přispět k jejich zdolání. Ani nejlepší preventivně-výchovnou činností nedosáhneme, aby požár nevznikl. Když už k nám požár zavítá jako nezvaný host, musíme být na něj připraveni a mít k dispozici dostatečný počet prostředků na jeho uhašení. Existuje celá řada zařízení sloužících k uhašení vzniklého požáru.Jako nejvhodnější k prvotnímu zásahu slouží přenosné hasicí přístroje

https://zahaspro.cz/poptavkovy-formular/

Ale samotné rozmístění přenosných hasicích přístrojů nám požár nezlikvuduje. K tomu , abychom jimy požár uhasili, je potřebné:

– jejich vhodné rozmístění

– k hasícím přístrojům musí být volný přístup

– zaměstnanci s nimi musí umět manipulovat

– při zásahu neztrácet hlavu – rychlost zásahu

– zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu

Kromě přenosných hasicích přístrojů slouží k uhašení požáru:

– požární vodovody

– stabilní a polostabilní hasicí zařízení

– mobilní technika

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (§5 a 6 zák.č.133/1985 Sb.v platném znění)

a) obstarat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochranny a požárně bezpečnostní zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu.

b) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnnosti výrobků nebo činností.

c) zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnnosti nebo výrobce zařízení.

d) stanovit z hlediska požární bezpečnnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení.

Umístění hasicích přístrojů (§2 a 3, vyhl.MV ČR č.246/2001 Sb.)

a) v prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob a unichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany se zabezpečují a instalují alespoň na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13A a 70B

b) pokud nejsou na typových štících hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti jeden hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přičemž jmenovité množství náplně hasicícho přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot:

– 9 litrů vody

– 6 litrů vodního roztoku pěnidla

– 6 Kg halonu nebo jiného ekvivalentu

– 6 Kg hasicího prášku

– 5 Kg oxidu uhličitého (CO2)

Přenosný hasicí přístroj s kvotou výšky

Víte jak má být po revizi přenosný hasicí přístroj zavěšený vysoko?

c) přenosné hasicí přístroje se umysťují na svislé stavební konstrukce a pokud k tomu jsou konstrukčně uzpůsobeny, tak i na vodorovné stavební konstrukce. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukce musí být nejvýše 1,5m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

 

https://zahaspro.cz/poptavkovy-formular/

Volba, zabezpečení pohotovosti a umístění hasicích přístrojů

Hasicí přístroje musí splňovat podmínku, že v kteroukoliv chvíli po uvedení do činnosti, budou bezchybně pracovat. Abychom se však mohli nahasicí přístroj spolehnout, musíme se o něj řádně starat, pravidelně ho kontrolovat, zajišťovat jeho údržbu a opravy a v hodně ho umístit.

Umístění hasicích přístrojů

Hasicí přístroje umísťujeme zásadně v blízkosti objektů, ve kterých se předpokládá nebezpečí vzniku požáru. Umísťují se na nápadných místech, kde je zaměstnanci denně vidí, a tak se jim jejich umístění vštěpí do paměti. Hasicí přístroje však nikdy nesmí překážet provozu nebo ho omezovat. Nevhodně umístěný hasicí přístroj může být nevědomky a neúmyslně poškozen nebo znehodnocen.

– Hasicí přístroje umístěné venku, které nejsou mrazuvzdorné, mohou být umístěny pouze v prostorách, kde teplota neklesá pod bod mrazu (všechny pěnové hasicí přístroje). Ven se umisťují jen hasicí přístroje mrazuvzdorné. Tyto hasicí přístroje by se měli chránit před povětrnostními podmínkami skříňkou, stříškou, PVC folií apod.

Místo, na kterém je hasicí přístroj umístěn, nesmí být zarovnáno materiálem, musí být lehce přístupné a bezpečné!

V automobilu umísťujeme hasicí přístroj v blízkosti řidiče, aby byl lehce dostupný, ale současně nepřekážel.Ve vozidlech hromadné přepravy osob se hasicí přístroje umísťují do vyhrazených prostor z pravidla “naležato“, aby se minimalizovalo zhutnění hasicího prášku.

Kde se hasicí přístroje neumísťují !

– Hasicí přístroje nikdy neumísťujeme v tmavych a úzkých chodbách (není je vidět a hrozí jim poškození. Taktéž je neumísťujeme do těsné blízkosti vchodů, východů, do výklenků, za dveře, na dveře, na rozebiratelná zařízení, jako jsou regály, stoly, a taktéž v těsné blízkosti pracoviště, kde by překážely, případně by mohlo dojít k shození a poškození.

– Nedoporučuje se na jednom místě věšet vedle sebe víc jak tři přístroje. Vhodnější je rovnoměrné rozmístění hasicích přístrojů po celeé chráněném objektu.

– V místech kde jsou stálé otřesy, hasicí přístroje neinstalujeme a to hlavně práškové hasicí přístroje, u kterých by mohlo dojít k upěchování hasicího prášku.

– Hasicí přístroje neumísťujeme rovněž nad nebo blízko tepelných spotřebičů, aby nedošlo ke zvýšení tlaku plynu. U krytého tepelného zdroje umísťujme hasicí přístroje minimálně jeden metr od zdroje. Od otevřeného ohniště minimálně tři metry.

– Hasicí přístroje, který vyžadují údržbu nebo jsou výřazené z provozu.

Zabezpečení pohotovosti

Aby byly hasicí přístroje neustále v pohotovosti a dalo se na ně spolehnout, že po uvedení v činnost budou řádně pracovat, je potřebné, aby uživatelé dodržovali:

– náležitě se starali o řádné, bezpečné a z požárního hlediska vhodné umístění hasicích přístrojů tak, aby k nim byl volný přístup.

– starat se o řádně uložení dokladů o kontrole a údržbě hasicích přístrojů, revizních knih pro tlakové nádoby pojizdných a přívěsných hasicích přístrojů.

– Zabezpečit, aby se hasicí přístroje a jejich náplně nezneužívaly na jiné účely než hašení, (hlavně jde o halonové a CO2 hasicí přístroje).

Zabezpečit, aby vyřazené hasicí přístroje byly v nejkratším možném čase nahrazeny jinými provozu schopnými a vhodnými hasicími přístroji.

poučovat zaměstnance, případně jiné osoby v objektu, o správném zacházení s hasicími přístroji při jejich použití a o další manipulaci po jejich použití.

– Ulehčit kontrolorům hasicích přístrojů co nejvíce tuto činnost. Je třeba si uvědomit, že kontrolor zkontroluje jen ty hasicí přístroje, které majitel předloží ke kontrole. Kontrole podléhají i hasicí přístroje ve skladech, uložené jako záložní, z důvodu, že se nedá předpokládat, kdy je bude třeba umístit do objektů.

– Hasicí přístroje mohou kontrolovat jen oprávněné osoby majicí k této činnosti oprávnění a od posledního školení neuplynulo víc než tři roky. Před každou kontrolou je dobré se přesvědčit o oprávněnosti osoby k provádění kontroly hasicích přístrojů.

Volba hasicích přístrojů

O tom na jaký druh požáru (třídu požáru) se dá použít ten který hasicí přístroj, rozhoduje náplň a technické parametry hasicího přístroje.

 

Třída požáru A

na požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím, jsou tyto typy hasicích přístrojů:

hasicí přístroj vodní 9l

 

 

Vodní hasicí přístroje

– pěnové hasicí přístroje v omezeném použití

– práškové hasicí přístroje

 

Třída požáru B

 

na požáry kapalin nebo látek předcházejících do kapalného stavu, jsou vhodné tyto hasicí přístroje: 

 

 

práškový přenosný hasicí přístroj 6Kg

 – pěnové hasicí přístroje

– halonové hasicí přístroje

– hasicí přístroje CO2

práškové hasicí přístroje

 

 

Třída požáru C

 

na požáry plynů, jsou vhodné tyto hasicí přístroje:

hasicí přístroj CO2 5Kg

 

 

– hasicí přístroje CO2

– práškové haicí přístroje

– halonové hasicí přístroje

 

 

 

Třída požáru D

hasicí přístroj D

 

na požáry kovů

 

 

– speciální práškové hasicí přístroje obsahující prášek pro třídu požáru D

 

hasicí přístroj F

 

na požáry rostliných tuků a olejů

speciální HP s vodným roztokem

 

https://zahaspro.cz/poptavkovy-formular/

Share this Post