ukázka hasících přístrojů

kontrola hasících přístrojů

Pro zajištění funkčnosti každého hasicího přístroje je nutná jeho pravidelná revize.

Funkční hasicí přístroje mohou zabránit velkým škodám na majetku i zdraví lidí. Kontroly a pravidelné revize hasicích přístrojů upravuje vyhláška MV 246/2001 Sb. Legislativa ukládá povinnost provádět kontroly provozuschopnosti všech druhů hasicích přístrojů v jednoročních periodách.

 

Povinné jsou periodické kontroly tzv. revize hasicích přístrojů:

  • vodních a pěnových hasicích přístrojů minimálně jednou za tři roky,
  • ostatních (práškových a sněhových) hasicích přístrojů jednou za pět let,
  • v případě náhlého poklesu tlaku uvnitř nádoby hasicího přístroje, nebo jeho mechanického poškození je nutná okamžitá revize a oprava.

 

Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů

Nejčastěji se provádějí jednou ročně a jejich cílem je zjištění technického stavu přístroje a odstranění případných závad.

O každé kontrole a případné opravě se provádí zápis do příslušné dokumentace.

Preventivní požární prohlídky podle nebezpečí se provádějí v následujících lhůtách:

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), nejméně jednou za 3 měsíce,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (uvedené v § 12 odst. 5), nejméně jednou za rok.

 

Periodická zkouška hasicích přístrojů

Periodická zkouška hasicího přístroje je důkladnější prověření jeho technického stavu. Skládá se z povrchové prohlídky nádoby, kontroly značení, zkoušky pevnosti a těsnosti nádoby, zkoušky těsnosti ventilu a spouštěcího mechanismu.

Provádět zákonné kontroly provozuschopnosti,údržbu, opravy a montáž věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení nám ukládá vyhláška MV 246/2001 sb.,(vyhláška o požární prevenci).

Vyhláška stanovuje povinnou periodickou zkoušku u vodních a pěnových hasicích přístrojů po třech, u ostatních po pěti letech. Vyhlášku Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) si můžete podrobně přečíst zde.