Vyhláška

Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva vnitra 

ze dne 29. června 2001 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo”) podle §101 písm. a) stanoví k provedení §6b, §11 odst. 8, §15 odst. 2, §16 odst. 4, §17 odst. 5 a §31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71//2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb. (dále jen “zákon”): 

ČÁST PRVNÍ 

Úvodní ustanovení 

§1 

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) požární bezpečností – souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření, 

b) požární technikou – zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla, 

c) věcnými prostředky požární ochrany – prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky, 

d) požárně bezpečnostním zařízením – systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, 

e) vyhrazenými druhy požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení – požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem,{1} věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky, 

f) normativním požadavkem – konkrétní technický požadavek obsažený v české technické normě, jehož dodržením se považuje požadavek příslušného ustanovení vyhlášky za splněný; neexistuje-li pro příslušnou oblast platná česká technická norma, považuje se za normativní požadavek konkrétní technická specifikace obsažená ve veřejně dostupném uznávaném normativním dokumentu,{2} 

g) hořlavou látkou – látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet, 

h) požárním nebezpečím – pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, 

i) požárně technickou charakteristikou – vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související, 

j) technicko bezpečnostním parametrem – požárně technická charakteristika, která kvalitativně nebo kvantitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za bezpečnou, 

k) průvodní dokumentací – montážní návod, technické podmínky pro projektování nebo provoz, návod k obsluze, požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy, podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení, bezpečnostní listy apod., 

l) veřejností – osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu{3} k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností, 

m) požárem – každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy, 

n) ohlašovnou požárů – místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. 

ČÁST DRUHÁ 

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB 

ODDÍL PRVNÍ 

Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními 

[K §6b písm. c) a d) zákona] 

§2 

Základní požadavky 

§2 (1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen “podnikající fyzické osoby”) věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby,{4} nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu{5} nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.{6} 

§2 (2) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními stanovené podle odstavce 1 může být rozšířeno (např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti). 

§2 (3) Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí 

a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné), 

b) osobní ochranné prostředky, 

c) prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky), 

d) prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou, 

e) prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek, 

f) požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky, 

g) spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek, 

h) hasiva a příměsi do hasiv, 

i) požární příslušenství, 

j) přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory). 

§2 (4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení{7} se rozumí 

a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), 

b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy), 

c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), 

d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení), 

e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí), 

f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky), 

g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů. 

§2 (5) V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň 

a) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností{8} nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo 

b) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo 

c) pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2). 

§2 (6) V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle odstavce 5, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s potřebným druhem hasiva. 

§3 

Umístění hasicích přístrojů 

§3 (1) Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. 

§3 (2) Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka{9} umístěná na viditelném místě. 

§3 (3) Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou. 

§3 (4) Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 

§3 (5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob. 

§4 

Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 

§4 (1) Za vyhrazené druhy požární techniky se považují zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů{1} a kontejnerů. 

§4 (2) Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považují 

a) hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné), 

b) dýchací přístroje, 

c) prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky), 

d) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, 

e) ochranné oděvy pro práci ve vodě, 

f) hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv, 

g) požární hadice, proudnice a armatury, 

h) motorové stříkačky. 

§4 (3) Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení (dále jen “vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení”) se považují 

a) elektrická požární signalizace, 

b) zařízení dálkového přenosu, 

c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení, 

e) automatické protivýbuchové zařízení, 

f) zařízení pro odvod kouře a tepla, 

g) požární klapky. 

§5 

Projektování požárně bezpečnostních zařízení 

§5 (1) Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních požadavků.{10} Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby. 

§5 (2) V případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení musí být projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority (např. pořadí a způsob uvádění jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom zabezpečuje zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby. 

§5 (3) U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jejichž projektování není vymezeno normativními požadavky, se postupuje podle projekčních předpisů výrobců nebo dovozců (dále jen “výrobce”) těchto zařízení. 

§5 (4) Je-li vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení tvořeno hlavními funkčními komponenty (§7 odst. 7) 2 a více různých výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce. 

§5 (5) Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle odstavce 1 se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu.{11} V případě, že je projektován konkrétní typ vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, musí být splněny i požadavky uvedené v §10 odst. 2. 

§5 (6) Je-li podmínkami stavebního povolení stanoveno předložení podrobnější dokumentace podle zvláštního právního předpisu,{12} (dále jen “podrobnější dokumentace”) musí být splněny požadavky uvedené v §10 odst. 2. 

§5 (7) V případě souběhu 2 a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby i při zpracování podrobnější dokumentace podle odstavce 6. 

§6 

Montáž požárně bezpečnostních zařízení 

§6 (1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

§6 (2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně. 

§7 

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení 

§7 (1) Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v §6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. 

§7 (2) Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace. 

§7 (3) Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha). 

§7 (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky{13} a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

§7 (5) Při provozu, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách požárně bezpečnostního zařízení, u něhož není k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení. 

§7 (6) Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu. 

§7 (7) Při opravách požárně bezpečnostního zařízení lze používat pouze náhradní díly odpovídající technickým podmínkám výrobce. Změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými podle zvláštního právního předpisu{14} (hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby.{15} 

§7 (8) Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vždy obsahuje následující údaje: 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby, 

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a), 

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, 

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení, 

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti, 

f) potvrzení podle §10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. 

§8 

Elektrická požární signalizace 

§8 (1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to 

a) jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení, 

b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá, 

pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v podrobnější dokumentaci, popřípadě v průvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší. 

§8 (2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu s termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje. 

§8 (3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem. 

§9 

Hasicí přístroje 

§9 (1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. 

§9 (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací. 

§9 (3) Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. 

§9 (4) Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám výrobce. 

§9 (5) Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů 

a) vodních a pěnových jednou za 3 roky, 

b) ostatních jednou za 5 let. 

§9 (6) Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje. 

§9 (7) Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu podle odstavce 6, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon podle odstavce 6 provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. 

§9 (8) Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje: 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího přístroje a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby, 

b) adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován, není-li shodná s adresou podle písmene a), 

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje, 

d) datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje, 

e) potvrzení podle §10 odst. 2, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele. 

§9 (9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj 

a) vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo 

b) ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo 

c) starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let. 

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení. 

§10 

Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů 

§10 (1) Při projektování, popřípadě zpracování podrobnější dokumentace, montáži a kontrole provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, jakož i při provádění kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou a hasicích přístrojů musí osoba, která příslušnou činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. 

§10 (2) Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo hasicího přístroje. 

§10 (3) Podmínky znalostí, praktických dovedností, popřípadě technického vybavení osob provádějících činnosti podle odstavce 1 mohou být stanoveny v průvodní dokumentaci výrobců požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů. Rozsah a obsah takto stanovených podmínek musí odpovídat právním předpisům a příslušným normativním požadavkům. 

§10 (4) Stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení, která nejsou vyhrazenými druhy, platí pro jejich projektování, montáž a kontroly provozuschopnosti požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 

§10 (5) Podmínky pro získávání odborné způsobilosti, vydávání a odnímání oprávnění k některým činnostem podle zvláštního právního předpisu{16} nejsou ustanoveními odstavců 1 až 4 dotčeny. 

ODDÍL DRUHÝ 

Způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce 

[K §6b písm. e) zákona] 

§11 

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 

§11 (1) Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací. 

§11 (2) K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby 

a) bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru ve všech objektech, kde provozují činnosti; právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zveřejňují požární poplachové směrnice, 

b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání, 

c) byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů, 

d) bylo provedeno označení{17} a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů, 

e) byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, 

f) byla označena{9} rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení. 

§11 (3) K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby 

a) byly označeny{9} nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa, 

b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, 

c) chráněné únikové cesty{18} a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.{19} 

ODDÍL TŘETÍ 

Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně 

[K §6b písm. f) zákona] 

§12 

Způsob provádění pravidelných kontrol 

§12 (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle §5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen “preventivní požární prohlídky”). 

§12 (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

§12 (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen “požární závady”). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. 

§12 (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona. 

§12 (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností. 

§12 (6) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení. 

§12 (7) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby (§30) a záznam o splnění navržených opatření. 

§12 (8) Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů podle odstavce 6 lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30). 

§13 

Lhůty preventivních požárních prohlídek 

§13 (1) Preventivní požární prohlídky podle §12 se provádějí v následujících lhůtách: 

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§4 odst. 3 zákona), 

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců, 

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v §12 odst. 5, nejméně jednou za rok. 

§13 (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30). 

ODDÍL ČTVRTÝ 

Postup při poskytování výrobků a vzorků k provedení požárně technické expertizy 

[K §6b písm. g) zákona] 

§14 

Postup při poskytování určených výrobků 

§14 (1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby poskytují orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru (§50 odst. 2) na základě jeho vyžádání. 

§14 (2) Na základě žádosti osoby předávající výrobek nebo vzorek podle odstavce 1 vyhotovuje orgán státního požárního dozoru potvrzení (“Protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku”), jehož stejnopis předávající osoba obdrží. 

§14 (3) Protokol o předání výrobku nebo vzorku vždy obsahuje označení události, místa, objektu, datum a čas odebrání výrobku nebo vzorku, jeho popis, jakož i údaje o předávající osobě včetně jejího vyjádření, údaje o přebírající osobě a podpisy těchto osob. 

ODDÍL PÁTÝ 

Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí 

[K §6b písm. a), b), h) a i) zákona] 

§15 

Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 

§15 (1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen “místa”), kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§4 odst. 2 zákona). 

§15 (2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1, se ve vztahu k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí 

a) vyskytující se možné zdroje zapálení, 

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku, 

c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 

§15 (3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy 

a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh, přerušení a skončení činnosti, 

b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek, 

c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace, výstrahy, příkazy a zákazy), 

d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest, 

e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například 

1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu, 

2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen “množství látek”), 

3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů, 

f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení provozu (dále jen “doba sníženého provozu”) a v mimopracovní době, 

g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z podmínek stanovených touto vyhláškou, 

h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována, dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo když se změní výchozí podmínky. 

§15 (4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v §27. 

§15 (5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky.{20} 

§15 (6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. 

§16 

Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím 

§16 (1) Při posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím (dále jen “posouzení požárního nebezpečí”) se postupuje obdobně podle §15 odst. 1 až 3, přičemž se klade zvláštní důraz na případné kumulativní účinky požárního nebezpečí. 

§16 (2) Způsob posuzování požárního nebezpečí stanovený touto vyhláškou se přiměřeně vztahuje i na doplnění, přepracování nebo zpracování nového posouzení požárního nebezpečí, popřípadě na odstraňování nedostatků zjištěných při jeho schvalování (§6a odst. 4 a 5 zákona). Podmínky a způsob předkládání této dokumentace ke schválení orgánu státního požárního dozoru jsou upraveny v §40 odst. 7 a 8. 

§16 (3) Zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení zdrojů rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků vždy obsahuje 

a) popis základních charakteristik požární bezpečnosti staveb a technologií [§15 odst. 2 písm. c)], zjištění množství látek a jejich druhů, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro detekci a signalizaci technologických stavů; porovnání zjištěných skutečností se stavem žádoucím podle příslušné dokumentace (např. příslušné technické předpisy, ověřená projektová dokumentace, normativní požadavky, návody výrobců) a vyhodnocení rozdílů, 

b) zjištění a zhodnocení vyskytujících se možných zdrojů zapálení, uvedení požárně technických charakteristik, popřípadě technicko bezpečnostních parametrů vyskytujících se látek, potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku včetně zdůvodnění výběru látek a jejich požárně technických charakteristik určených jako rozhodné a potřebné pro stanovení preventivních opatření, 

c) vyjádření a posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob nebo zvířat, možností jejich evakuace a záchrany; při zjišťování počtu osob, které se při provozovaných činnostech vyskytují, se postupuje obdobně podle §17 odst. 4 a 6, 

d) zjištění a zhodnocení vnějších zdrojů rizik ohrožujících posuzovanou činnost, tj. z prostoru, ve kterém vlastní činnost není provozována, a rizik vznikajících z neprovozních nebo havarijních stavů obslužných zařízení (zdrojů energií včetně náhradních zdrojů, dodávek surovin, chlazení, výměny vzduchu, zabezpečovacích systémů apod.), 

e) zhodnocení možností provedení rychlé a účinné likvidace případného požáru, evakuace osob, zvířat, materiálu a provedení záchranných prací vlastními silami a prostředky provozovatele posuzované činnosti, popřípadě vyjádření potřeb přesahujících tento rámec; při tom se postupuje následujícím způsobem: 

1. stanovení míst, kde lze předpokládat vznik požáru a jeho šíření, a vyhodnocení těchto míst z hlediska určení nejsložitější varianty požáru, 

2. posouzení provozuschopnosti a účinnosti instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a organizačních opatření pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu, 

3. určení počtu a druhů hasicích přístrojů a porovnání se skutečným stavem, 

4. stanovení časových a prostorových parametrů nejsložitější varianty požáru, potřebných sil, technických prostředků a hasebních látek pro nejsložitější varianty požáru a stanovení podmínek pro jejich připravenost k zásahu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, 

f) popis možných následků požáru, kde se uvedou rozumně předvídatelné následky vzniklé porušením stavebních konstrukcí a zařízení nebo jejich částí, tepelnými účinky a toxickými zplodinami hoření, únikem látek, výskytem hořlavých plynů nebo par, poškozením nebo zničením komunikací, sdělovacích a jiných technických zařízení. 

§16 (4) Při stanovení systému řízení požární ochrany se navrhují organizační a technická řešení mimořádných situací se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku (vlastní systém přípravy na řešení závažných havárií a systém řízení při jejich vzniku, jeho organizační struktura, materiální a technické vybavení, zřízení jednotky požární ochrany apod.). Systémová řešení se specifikují v návrzích na opatření. 

§16 (5) Návrhy na opatření včetně stanovení termínů jejich plnění vycházejí z vyhodnocení skutečností uvedených v odstavcích 3 a 4. Opatření jsou 

a) organizačního charakteru – například stanovení organizační struktury pro plnění povinností na úseku požární ochrany, zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany a jednotek požární ochrany, způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, opravě a kontrolám technických a požárně bezpečnostních zařízení, není-li tato stanovena výrobcem, zpracování a kontrola dokumentace požární ochrany, způsob, rozsah a termíny provádění preventivních požárních prohlídek, zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, 

b) technického charakteru – například zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy a kontroly objektů, technických a technologických zařízení, stanovení technických parametrů, které nelze překročit (teplota, tlak apod.), zajištění spojovacích prostředků, vybavení ohlašoven požárů, označení ochranných nebo nebezpečných pásem, způsob vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, popřípadě požárně bezpečnostními zařízeními, zajištění volných únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, přístupu k hlavním vypínačům elektrického proudu, uzávěrům vody, plynu, ústředního vytápění, popřípadě dalších produktovodů, označení všech určených míst požárními, výstražnými a bezpečnostními značkami{9} nebo tabulkami, způsob manipulace s hořlavými nebo nebezpečnými látkami, 

c) jiná – například vytvoření vlastního systému přípravy na řešení závažných havárií a systému řízení při jejich vzniku, stanovení jeho organizační struktury, specifikace materiálního a technického vybavení, vícestupňové systémy požárně bezpečnostních zařízení, zřízení jednotky požární ochrany (druh jednotky požární ochrany, početní stavy, vybavení apod.). 

§16 (6) Skutečnosti uvedené v odstavci 3 písm. e) k účinné likvidaci požáru mohou být nahrazeny dokumentací zdolávání požárů (§34). V takovém případě dokumentace zdolávání požárů tvoří nedílnou součást posouzení požárního nebezpečí. 

§17 

Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím 

§17 (1) Pro účely stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí se při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku,{21} které je rozhodující pro zařazení provozovaných činností do kategorií podle §4 zákona, postupuje následujícím způsobem: 

a) množství látek vyskytujících se při provozování činností v jednom prostoru (jeden nebo více stavebních objektů, skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo jejich části, zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba užívá a které spolu stavebně, provozně nebo technologicky souvisejí, (dále jen “jeden prostor”), se sčítají, 

b) v případě provozování činnosti v jednom stavebním objektu, který není prokazatelně dělen do požárních úseků, považuje se tento objekt za jeden požární úsek a množství látek vyskytujících se v jednotlivých jeho částech se sčítají; jedná-li se o stavební objekt nebo zařízení, které z části tvoří požární úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom se množství látek vyskytujících se v požárních úsecích s množstvím látek vyskytujících se v dalších částech objektu vzájemně nesčítají, 

c) do roční produkce hořlavých kapalin, hořlavých plynů nebo hoření podporujících plynů se započítává množství těchto látek, které se vyrobí, vyskytují se při výrobě nebo naplní do zásobníků, cisteren nebo nádob za jeden rok v jednom stavebním objektu nebo v jednom prostoru, 

d) v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy a množství látek v těchto obalech, za podmínek uvedených v písmenech a), b) a c), sčítají, 

e) provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství látek nezapočítávají; množství látek vyskytujících se v jiných částech silničních nebo kolejových vozidel (nádržích, kontejnerech apod.) se do celkového množství látek započítává pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej). Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy.{22} 

§17 (2) Pro účely určení množství látek podle odstavce 1 se vychází z kapacity, která je uvedena v ověřené projektové dokumentaci stavby nebo průvodní dokumentaci zařízení. Pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v průvodní dokumentaci tato kapacita uvedena není, vychází se z maximálního množství látek, které se v místě provozování činností vyskytují nebo se mohou vyskytovat. 

§17 (3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje za nebezpečnou pro výbuch s následným požárem (dále jen “nebezpečná koncentrace”), přesahuje-li technicko bezpečnostní parametry stanovené v průvodní dokumentaci. Nejsou-li technicko bezpečnostní parametry stanoveny nebo doloženy průvodní dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez výbušnosti{23} pro hořlavé prachy nebo páry hořlavých kapalin. 

§17 (4) Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti pro účely určení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle §4 odst. 2 písm. d) zákona se vychází ze skutečných projektovaných hodnot vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby (např. trvalá pracovní místa).{19} Není-li toto ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti, které jsou k němu v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Za pracoviště se přitom považuje stavebně oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení. 

§17 (5) Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu. 

§17 (6) Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně podle odstavce 4. Za podzemní prostory se přitom považuje stavebně nebo technologicky oddělený prostor, který je využívaný k činnostem uvedeným v zákoně a jehož stropní konstrukce a začátek únikové cesty se nachází pod úrovní podlahy východu do volného prostoru nebo pod úrovní okolního terénu. 

§18 

Složité podmínky pro zásah 

Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu §4 odst. 1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány 

a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob), 

b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším), 

c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,{24} 

d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, 

e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty, 

f) ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace,{25} ve stavbách ubytovacích zařízení{26} o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty, 

g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob{27} a ve stavbách pro obchod.{28} 

§19 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení 

§19 (1) Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech hořlavých látek, které se za normálního provozu nebo užívání v posuzovaném prostoru nebo požárním úseku vyskytují (např. hořlavé zařizovací předměty, popřípadě jejich hořlavé části, technologická zařízení, náplně, izolace, zpracovávané nebo skladované hořlavé látky včetně hořlavých obalů a hořlavých přepravních prostředků). Do nahodilého požárního zatížení se nezapočítává hmotnost a výhřevnost pevně zabudovaných stavebních hmot a konstrukcí. 

§19 (2) Hodnoty nahodilého požárního zatížení pro účely členění činností podle požárního nebezpečí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Není-li hodnota nahodilého požárního zatížení pro některé provozované činnosti v příloze č. 2 uvedena jako samostatná položka, použije se hodnota nahodilého požárního zatížení provozně a funkčně srovnatelného druhu provozu. 

ODDÍL ŠESTÝ 

Ověřování odborné způsobilosti, odborná příprava a školení zaměstnanců o požární ochraně 

[K §11 odst. 8 a §16 odst. 4 zákona] 

§20 

Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení 

§20 (1) Komise ministerstva podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen “komise”) se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen “příslušník”), popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů, nejméně 3, přičemž 1 z jejích členů, kterého určí ministerstvo, vykonává funkci předsedy. 

§20 (2) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podle §11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen “zkouška”) podává uchazeč komisi. Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky komise vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy komise. 

§20 (3) Při zkoušce komise zjišťuje znalosti v rozsahu tematických okruhů uvedených v §22 a v příloze č. 3 této vyhlášky, která obsahuje zkušební témata. 

§20 (4) Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje. 

§20 (5) Zkouška se člení na dvě části, jimiž se rozumí písemný test a ústní přezkoušení. Komise je při zkoušce vázána tematickými okruhy podle odstavce 3. 

§20 (6) Uchazeč koná nejprve písemný test, který netrvá déle než 60 minut. Písemný test obsahuje 50 otázek. Úspěšné složení písemného testu je předpokladem pro konání ústního přezkoušení. Při ústním přezkoušení uchazeč odpovídá na 3 otázky z tematických okruhů uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Doba na samostatnou přípravu odpovědí činí nejvýše 15 minut. Ústní přezkoušení netrvá déle než 30 minut, přičemž komise může klást doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá bez přípravy. 

§20 (7) Jestliže uchazeč odpověděl v písemném testu správně alespoň na 90 % v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl” a postupuje k ústnímu přezkoušení. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm “neprospěl”. 

§20 (8) Při ústním přezkoušení uchazeč prokazuje potřebné znalosti včetně jejich samostatné aplikace. V případě, že odpoví správně na zkušební otázky, je hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl”. 

§20 (9) Je-li uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm “prospěl” z písemného testu i z ústního přezkoušení, je jeho zkouška hodnocena klasifikačním stupněm “prospěl”. V opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm “neprospěl” a v případě opakování zkoušky opakuje jak písemný test, tak ústní přezkoušení. Totéž platí pro uchazeče, který byl ze zkoušky vyloučen. 

§20 (10) Výsledek zkoušky oznamuje uchazeči komise ústně bezprostředně po vyhodnocení výsledků. 

§20 (11) Ten, kdo neuspěl při zkoušce se může podrobit opakované zkoušce, která se koná v rozsahu podle odstavce 5. Zkoušku lze konat nejvýše třikrát v kalendářním roce. 

§20 (12) Ten, komu bylo osvědčení odňato (§11 odst. 3 zákona), se může podrobit zkoušce nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení. 

§21 

Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti 

§21 (1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen “osvědčení”). Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, titul a rodné číslo uchazeče, katalogové číslo osvědčení, označení odborné způsobilosti, datum vydání osvědčení, úřední razítko ministerstva a podpis pověřeného vedoucího zaměstnance ministerstva. Vzory osvědčení jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5 této vyhlášky. 

§21 (2) Absolventům škol požární ochrany nebo absolventům vysokoškolského studia podle §11 odst. 1 zákona vydává ministerstvo osvědčení na základě jejich žádosti doplněné prokazatelným dokladem o ukončení studia. 

§21 (3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení. 

§21 (4) Osvědčení se odnímá na základě písemného návrhu orgánu státního požárního dozoru, který obsahuje jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a katalogové číslo osvědčení odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany, odůvodnění návrhu, jakož i další podklady, jejichž součástí je popis závažných nedostatků, pro které orgán státního požárního dozoru návrh na odejmutí osvědčení předkládá. 

§22 

Obsah a rozsah odborné přípravy odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany 

§22 (1) Obsah a rozsah odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti je stanoven zvlášť pro odborně způsobilé osoby a zvlášť pro techniky požární ochrany. Způsob zajištění odborné přípravy k ověření odborné způsobilosti není předepsán, přičemž se připouští i individuální příprava. 

§22 (2) Obsah odborné přípravy je uveden v odstavcích 3 a 4, její rozsah je stanoven tematickými okruhy uvedenými v příloze č. 3 této vyhlášky. 

§22 (3) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle §11 odst. 1 zákona tvoří 

a) předpisy o požární ochraně, 

b) požární bezpečnost staveb a technologií, 

c) posuzování požárního nebezpečí, 

d) základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

e) fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření, 

f) základy taktiky hašení požárů. 

§22 (4) Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany podle §11 odst. 2 zákona tvoří 

a) předpisy o požární ochraně, 

b) dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti), 

c) základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, 

d) základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření. 

§23 

Školení zaměstnanců o požární ochraně 

§23 (1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen “školení zaměstnanců”) obsahuje seznámení 

a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně, 

b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance, 

c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti, 

d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, 

e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, 

f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, 

g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti. 

§23 (2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky. 

§23 (3) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje skutečnosti uvedené v odstavci 1 týkající se všech jimi řízených zaměstnanců a provádí se při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky. 

§23 (4) Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. 

§23 (5) Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců. 

§23 (6) Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona, nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným provozovatelem těchto činností v dokumentaci požární ochrany (např. §36). 

§24 

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek 

§24 (1) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (dále jen “odborná příprava preventivních požárních hlídek”) se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

§24 (2) U opakujících se činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně jednou za rok. 

§24 (3) Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru. 

§24 (4) Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu. 

§24 (5) Na odbornou přípravu osob, které jsou zařazeny do preventivních požárních hlídek a nejsou zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, se vztahují stejné požadavky jako na odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. 

§25 

Odborná příprava preventistů požární ochrany 

§25 (1) Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. 

§25 (2) Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v §23 odst. 1 na všech místech a pracovištích, kde vykonávají preventivní požární prohlídky, rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách (§12 odst. 6). 

§26 

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

§26 (1) Rozsah a obsah školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů požární ochrany určuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců. 

§26 (2) Znalosti získané při školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborné přípravě preventistů požární ochrany se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (např. §36). 

ODDÍL SEDMÝ 

Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany 

[K §15 odst. 2 zákona] 

§27 

Druhy dokumentace požární ochrany 

§27 (1) Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří 

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, 

b) posouzení požárního nebezpečí, 

c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

d) požární řád, 

e) požární poplachové směrnice, 

f) požární evakuační plán, 

g) dokumentace zdolávání požárů, 

h) řád ohlašovny požárů, 

i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

k) požární kniha, 

l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.{29} 

§27 (2) Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení,{4} bezpečnostní dokumentace,{24} bezpečnostní listy,{30} jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech. 

§28 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (dále jen “začlenění”) obsahuje 

a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována, 

b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění, 

c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a), 

d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. 

§29 

Posouzení požárního nebezpečí 

§29 (1) Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je 

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce, 

b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy, 

c) jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku, 

d) rozpracování požadavků stanovených v §6a odst. 2 zákona podle postupu uvedeného v §16 této vyhlášky, 

e) přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. 

§29 (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím současně jiným právním předpisem{24} předepsáno zpracování zvláštních dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření odpovídající způsobem zpracování požadavkům §6a zákona a rozsahem této vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za posouzení požárního nebezpečí podle zákona. 

§30 

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

§30 (1) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z kategorií a rozsahu provozovaných činností. 

§30 (2) Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například 

a) příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, 

b) stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem{16} a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,{31} 

c) vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení, 

d) určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách, 

e) stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, 

f) zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, 

g) určení ohlašoven požárů, 

h) doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany. 

§31 

Požární řád 

§31 (1) Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

§31 (2) Požární řád obsahuje 

a) stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti, 

b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření, 

c) nejvýše přípustné množství látek uvedených v písmenu b), které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti, 

d) stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem, 

e) vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti, 

f) stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest, 

g) jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. 

§31 (3) Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 

§31 (4) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu, popřípadě další skutečnosti podle zvláštního právního předpisu.{31} 

§31 (5) Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. 

§31 (6) V odůvodněných případech (např. pro značný rozsah) nemusí být některé údaje podle odstavce 1 v požárním řádu uvedeny. V takovém případě se do požárního řádu uvede odkaz na druh dokumentace požární ochrany, do které jsou tyto údaje zapracovány. 

§32 

Požární poplachové směrnice 

§32 (1) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. 

§32 (2) Požární poplachové směrnice obsahují 

a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, 

b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, 

c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), 

d) telefonní číslo ohlašovny požárů, 

e) telefonní čísla tísňového volání, 

f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. 

§32 (3) Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. 

§32 (4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. 

§32 (5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 

§33 

Požární evakuační plán 

§33 (1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. 

§33 (2) Požární evakuační plán obsahuje 

a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, 

b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 

c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, 

d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

e) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, 

f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. 

§33 (3) Požární evakuační plán se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

§33 (4) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje formou cvičného požárního poplachu za podmínek uvedených v §32 odst. 4 a 5. 

§33 (5) Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení podle odstavce 3. Ve stavbách ubytovacích zařízení{26} se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest. 

§34 

Dokumentace zdolávání požárů 

§34 (1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen “operativní plán”) a operativní karta zdolávání požáru (dále jen “operativní karta”), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. 

§34 (2) Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím. 

§34 (3) Operativní plán tvoří 

a) základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, 

b) vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje 

1. textovou část s operativně taktickými údaji o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany, 

2. grafickou část s plánem objektu, včetně umístění okolních objektů, zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. 

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta. 

§34 (4) Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu. Operativní kartu tvoří 

a) textová část, která obsahuje základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy, 

b) grafická část, která obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 

§34 (5) Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě. 

§34 (6) Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání požárů je požární poplachový plán, který je k dispozici u orgánu státního požárního dozoru. 

§34 (7) Orgán státního požárního dozoru poskytuje zpracovateli dokumentace zdolávání požárů k nahlédnutí dokumentaci podle odstavce 6 a v případě potřeby také další odbornou pomoc. 

§35 

Řád ohlašovny požárů 

§35 (1) V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. §30) zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů. 

§35 (2) Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje 

a) povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), 

b) seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), 

c) způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, 

d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob, 

e) náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. 

§35 (3) Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů. 

§36 

Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

§36 (1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v §23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle §16a zákona. 

§36 (2) Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy, seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle §16a zákona. 

§37 

Požární kniha 

§37 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v §23 odst. 4 a 5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. §30). 

§37 (2) Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle §7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak. 

§38 

Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností 

§38 (1) Zajištění požární bezpečnosti při provozu technických a technologických zařízení se prokazuje doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. 

§38 (2) Za doklady podle odstavce 1 se považují 

a) zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna{16} činnosti uvedené v odstavci 1 provádět, 

b) záznamy o provedené údržbě nebo opravách, 

c) návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, 

d) doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.), 

e) doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,{31} 

f) požárně technické charakteristiky látek podle §39, popřípadě technicko bezpečnostní parametry. 

§39 

Požárně technické charakteristiky 

§39 (1) Pro určení vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek, jejichž požárně technické charakteristiky jsou potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku při provozovaných činnostech je rozhodující 

a) jejich množství, 

b) způsob uložení a manipulace, 

c) fyzikální stav a jeho případné změny, 

d) tepelný režim, 

e) reaktivita, 

f) způsob balení, 

g) objemy obalů a podobně. 

§39 (2) Podle druhu a stavu látek určených podle odstavce 1 se ke stanovení preventivních opatření použijí potřebné požárně technické charakteristiky včetně technicko bezpečnostních parametrů. Jedná se například o hořlavost, oxidační vlastnosti, bod vzplanutí, bod hoření, teplotu vznícení, koncentrační meze výbušnosti, index šíření plamene po povrchu, výhřevnost, vlastnosti produktů hoření. 

§39 (3) Pro účely stanovení požárně bezpečnostních opatření se používají hodnoty požárně technických charakteristik včetně technicko bezpečnostních parametrů, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci výrobce nebo distributora. Neexistuje-li tato dokumentace, lze vycházet z jiného uznávaného zdroje (např. normativní požadavky). 

§40 

Způsob vedení dokumentace požární ochrany 

§40 (1) Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede dokumentaci požární ochrany podle §27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. 

§40 (2) Součástí dokumentace požární ochrany podle §27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede. 

§40 (3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v §27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. 

§40 (4) Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v §27 odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. 

§40 (5) Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle §27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany. 

§40 (6) Při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, které právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby vykonávají mimořádně a jednorázově a podmínky požární bezpečnosti nejsou stanoveny jiným právním předpisem,{31} určí se druhy a způsob zpracování a vedení nezbytné dokumentace požární ochrany nebo některých jejích částí na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti podle §15 (např. pokyny pro činnost preventivní požární hlídky). 

§40 (7) Průvodní dokumentace a dokumentace požární ochrany se zpracovává, vede, popřípadě předkládá orgánu státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém. 

§40 (8) Dokumentace požární ochrany, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje, a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace (§31 odst. 1 zákona), se předkládají ve 2 vyhotoveních. 

§40 (9) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru. Dokumentace požární ochrany musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem. 

§40 (10) Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru. 

ODDÍL OSMÝ 

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení 

[K §31a písm. c) zákona] 

§41 

Požárně bezpečnostní řešení 

§41 (1) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů,{32} normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují 

a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách, 

b) řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky, 

c) předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti, 

d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky, 

e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod. 

§41 (2) Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje 

a) seznam použitých podkladů pro zpracování, 

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě, 

c) rozdělení stavby do požárních úseků, 

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků, 

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti, 

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.), 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, 

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům, 

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku, 

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, 

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti, 

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, 

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen “návrh”); návrh vždy obsahuje 

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb, 

2. vymezení chráněných prostor, 

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti, 

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod., 

5. výpočtovou část, 

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace, 

o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek,{9} včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

§41 (3) Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.{33} Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují 

a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti, 

b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, 

c) vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry, 

d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, 

e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa), 

f) umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie, 

g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,{9} 

h) vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest. 

§41 (4) Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

ODDÍL DEVÁTÝ 

Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob 

[K §17 odst. 5 zákona] 

§42 

Tepelné spotřebiče 

§42 (1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. 

§42 (2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.{34} 

§42 (3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob. 

§43 

Komíny a kouřovody 

§43 (1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.{35} 

§43 (2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa. 

§44 

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky 

§44 (1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek. 

§44 (2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení. 

§44 (3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.{5} 

§44 (4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů{36} nebo ubytovacích zařízení{26} s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič. 

§44 (5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel. 

§44 (6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů{36} a ubytovacích zařízení.{26} 

ČÁST TŘETÍ 

ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU 

ODDÍL PRVNÍ 

Výkon státního požárního dozoru 

[K §31a písm. a) zákona] 

§45 

Požární kontroly 

§45 (1) Požárními kontrolami podle §31 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona jsou 

a) komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně, 

b) tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech, 

c) kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření. 

§45 (2) Požárními kontrolami podle odstavce 1 písm. a) se vždy zjišťuje 

a) správnost začlenění (§28), stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při provozovaných činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují požadavkům předpisů o požární ochraně a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti, 

b) vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy odpovídají stanoveným požadavkům, 

c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, 

d) zpracování předepsané dokumentace požární ochrany, její vedení a plnění podmínek požární bezpečnosti v ní stanovených, 

e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany nebo požárních hlídek, 

f) zřízení jednotky požární ochrany a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců, 

g) zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době. 

§45 (3) Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je také ověření, zda posouzení požárního nebezpečí podle §6a odst. 1 zákona odpovídá skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí. 

§45 (4) Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje písemně, nejméně 7 kalendářních dnů před jejím zahájením. 

§46 

Stavební prevence 

§46 (1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované podle §31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen “podklady nebo dokumentace”) se zjišťuje 

a) možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořící nebo požárem ohrožené stavby nebo její části, do volného prostoru nebo do jiné požárem neohrožené části stavby, 

b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu, 

c) rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení jejich velikosti, zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, zabránění možnosti šíření požáru na sousední objekty, 

d) zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu apod.), 

e) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, popřípadě jinými hasebními látkami, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, 

f) vymezení zásahových cest, příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, 

g) opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, 

h) navržení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzducho-technická zařízení, vytápění, apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti, popřípadě stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, 

i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.{9} 

§46 (2) V případě, že předložené podklady nebo dokumentace vykazují z hlediska požární bezpečnosti staveb nedostatky, orgán státního požárního dozoru podle závažnosti nedostatků uvede do souhlasného stanoviska podmínky nebo vydá nesouhlasné stanovisko s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko vydáno. 

§46 (3) Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které bylo součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci. 

§46 (4) Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném zpravidla při ústním jednání spojeném s místním šetřením,{37} se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení,{4} podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti. Zjistí-li při tom nedostatky, platí pro vydávání stanovisek obdobně odstavec 2. 

§46 (5) Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se vychází z 

a) dokladů o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (např. §6 a 7), včetně provozní dokumentace, 

b) dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek podle §7 odst. 1, 

c) dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.), 

d) dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů.{38} 

§47 

Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti 

§47 (1) Při posuzování výrobků podle §31 odst. 1 písm. d) zákona se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečné{39} a zda jsou podle míry požárního rizika vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou 

a) technická dokumentace výrobku včetně popisu jeho konstrukce a funkce, 

b) technické podmínky pro užívání, provoz, opravy a údržbu, 

c) odborné posudky specializovaných pracovišť, 

d) vlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení výrobku, 

e) průvodní dokumentace výrobce. 

§47 (2) Pro posouzení souladu výrobků s předepsanými požadavky se použijí především výsledky zkoušek provedených příslušnou osobou,{40} pro výrobek jako typ, jedná-li se o jednotlivý výrobek, použijí se výsledky zkoušek pro tento jednotlivý výrobek. Pokud technické řešení není obsaženo v dokladech uvedených v odstavci 1, využijí se pro posouzení normativní požadavky nebo jiné dokumenty vydané podle zvláštních právních předpisů.{41} 

§48 

Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení 

Při posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná,{14} provozuschopná, funkční a zda jsou podle míry požárního rizika vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, kterými jsou 

a) průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu konstrukce a funkce systému, 

b) doklady o uvedení na trh v České republice,{40} popřípadě posudky specializovaných pracovišť (např. dokumentace o provedeném posouzení shody nebo typovém schválení systému), 

c) doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace včetně dokladů o kompletnosti systému a doklady o splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností a parametrů systému, 

d) doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů, v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce, 

e) doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách. 

§49 

Schvalování posouzení požárního nebezpečí 

§49 (1) Při schvalování posouzení požárního nebezpečí se zjišťuje, zda toto splňuje požadavky a obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a touto vyhláškou. 

§49 (2) Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci. V případě, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje nedostatky (§6a odst. 4 zákona), může si orgán státního požárního dozoru jeden výtisk ponechat pro potřebu dalšího jednání až do konce řízení. 

§49 (3) Při schvalování doplněných nebo přepracovaných posouzení požárního nebezpečí podle §6a odst. 5 zákona se zjišťuje, zda výsledný dokument splňuje požadavky podle odstavce 1. Při tom se sleduje, zda doplněné nebo přepracované posouzení požárního nebezpečí obsahuje zejména 

a) název dokumentace, která se mění nebo doplňuje, včetně uvedení rozhodnutí o schválení původní dokumentace orgánem státního požárního dozoru, 

b) specifikaci měněných, přepracovaných nebo doplněných částí, 

c) údaje o zpracovateli doplňku nebo přepracovaného posouzení požárního nebezpečí. 

§49 (4) Jsou-li součástí schváleného doplnění nebo přepracovaného posouzení požárního nebezpečí návrhy na opatření a lhůty k jejich plnění, postupuje se podle §6a odst. 6 zákona. 

§50 

Zjišťování příčin vzniku požárů 

§50 (1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje 

a) místo a doba vzniku požáru, 

b) osoba, u které požár vznikl, 

c) příčina vzniku požáru včetně možných verzí, 

d) okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace, 

e) následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby, 

f) výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu, 

g) porušení předpisů o požární ochraně, 

h) jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru. 

§50 (2) V odůvodněných případech se při zjišťování příčin vzniku požáru provádí odebírání výrobků nebo vzorků (§14). 

§50 (3) Při zjišťování příčin vzniku požárů orgány státního požárního dozoru zpravidla spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, orgány státní správy a orgány státního odborného dozoru. 

§50 (4) Výsledky a závěry zjišťování příčin vzniku požárů se uvádějí do odborných vyjádření, popřípadě znaleckých posudků, které slouží k dalšímu řízení. 

§50 (5) Pro účely stanovení návrhů preventivních opatření, výkonu státního požárního dozoru, koncepce rozvoje požární ochrany a zaměření preventivně výchovné činnosti se provádějí rozbory požárů a technických zásahů, které obsahují 

a) počet požárů ve sledovaném období, 

b) výši přímých a následných škod způsobených požáry, 

c) výši uchráněných hodnot při hasebních zásazích, 

d) příčiny vzniku požárů a zdroje zapálení, 

e) charakteristiky prostorů, kde k požárům došlo, 

f) způsob záchrany a evakuace osob nebo zvířat anebo druh a způsob evakuace majetku, počet zachráněných a evakuovaných osob, 

g) počet zraněných a usmrcených, důvody zranění nebo usmrcení, 

h) zhodnocení porušení předpisů o požární ochraně v souvislosti se vznikem a šířením požárů, 

i) činnost jednotek požární ochrany při hašení požárů a technických zásazích, 

j) další údaje nezbytné pro zpracování rozborů požárů a technických zásahů. 

§50 (6) Rozbory požárů a technických zásahů vycházejí z údajů obsažených v dokumentaci o požárech a technických zásazích (např. odborná vyjádření, znalecké posudky, spisy o požárech, statistika událostí) a provádějí se nejméně jednou za rok. 

§51 

Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru 

O výkonu státního požárního dozoru se vede dokumentace, kterou tvoří 

a) roční plány požárních kontrol, 

b) zápisy o požárních kontrolách, kontrolních dohlídkách, písemná oznámení o zahájení komplexních požárních kontrol a další dokumentace o požárních kontrolách (podklady k zápisům, plány kontrol apod.), 

c) posouzení požárního nebezpečí, 

d) vydaná stanoviska, včetně podkladů k jejich vydání, 

e) odborná vyjádření, spisy o požárech, popřípadě znalecké posudky, statistika událostí a další dokumentace o zjišťování příčin vzniku požárů, 

f) dokumentace o správním a přestupkovém řízení, 

g) dokumentace o preventivně výchovné činnosti, 

h) písemné záznamy, protokoly a další dokumentace o jednáních uskutečněných při výkonu státního požárního dozoru, 

i) rozbory požárů a technických zásahů a statistika událostí, 

j) přehledy o výkonu státního požárního dozoru, popřípadě další dokumentace stanovená ministerstvem podle §24 odst. 1 písm. f) zákona. 

ODDÍL DRUHÝ 

Požárně technické expertizy 

[K §31a písm. b) zákona] 

§52 

Obsah a rozsah požárně technických expertiz 

§52 (1) Požárně technická expertiza se zpracovává na základě zadání orgánu státního požárního dozoru, popřípadě dalších orgánů uvedených v §50 odst. 2 nebo právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob (dále jen “zadavatel”). Výsledkem požárně technické expertizy je odborné vyjádření nebo znalecký posudek. 

§52 (2) Požárně technická expertiza obsahuje 

a) základní údaje o požáru, 

b) popis zkoumaného výrobku nebo vzorku, 

c) výsledky zkoumání a laboratorních zkoušek, 

d) odpovědi na otázky zadavatele, 

e) závěry. 

§52 (3) Požárně technická expertiza se provádí v potřebném rozsahu, zpravidla ke zjištění nebo potvrzení skutečností uvedených v §50 odst. 1. Součástí požárně technických expertiz je také zkoumání 

a) vlivu stavebních konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a činnosti zasahujících jednotek požární ochrany na průběh a šíření požáru, 

b) příčiny případné nefunkčnosti požární techniky, požárně bezpečnostních zařízení nebo věcných prostředků požární ochrany při požáru, 

c) toxických zplodin hoření. 

ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§53 

§53 (1) Dokumentace požární ochrany zpracovaná a vedená podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou posouzení požárního nebezpečí (§98 odst. 4 zákona), jejíž obsah nebo způsob vedení neodpovídá podmínkám stanoveným touto vyhláškou, musí být uvedena do souladu s touto vyhláškou nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí její účinnosti. 

§53 (2) Do doby uvedení dokumentace požární ochrany zpracované podle dosavadních předpisů do souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v §4 odst. 2 a 3 zákona plní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržují ji v souladu se skutečným stavem (§15 odst. 1 zákona). 

§54 

Zrušuje se vyhláška č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

§55 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

 

Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy{1} od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací 

 

 

Pol.    Objekty                                      Vzdálenost volného 

skladu sena/slámy{1} 

v metrech 

 

 

1.      závody (sklady), v nichž se vyrábějí, 

zpracovávají nebo uskladňují výbušné 

či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, 

nitrocelulóza), nebo na volném 

prostranství se uskladňují snadno hořlavé 

kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)         300 

 

2.      ostatní průmyslové závody, zemědělské 

závody a střediska, les                            100 

 

3.      okrajové budovy souvislé zástavby obcí              50 

 

4.      veřejné komunikace                                  60 

 

5.      krajní koleje železničních tratí{2}                100 

 

6.      elektrické vedení o vysokém napětí                  30 

 

7.      tuhé domovní odpady{3}                              50 

 

8.      volný sklad sena a slámy{4}                         50 

 

Poznámky: 

 

{1} Bezpečnostní vzdálenost  se nestanoví u  volných skladů sena  a slámy do 

50 m3. 

 

Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN 73 0804. 

 

{2} Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost od volných 

skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li volný sklad položen 

alespoň o 6 m výše než kolej  železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na 

60 m. 

 

{3} Od činné hranice skládky. 

 

{4} Volný  sklad sena  a slámy  může mít  objem nejvýše  4000 m3. Jako jeden 

volný  sklad se  posuzuje také  souvislá skupina  stohů, jejichž celkový 

objem je nejvýše 4000 m3. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro účely členění činností podle požárního nebezpečí 

 

 

Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn (v kg/m2) uvedené v následující 

tabulce jsou vztaženy  na 1 m2 podlahové plochy a  lze je použít bez dalšího 

průkazu  o skutečném  stavu nahodilého  požárního zatížení  pn. Hodnoty mají 

charakter průměrného (reprezentativního) zatížení. 

 

 

Položka                        Druh provozu                           pn 

kg/m2 

 

1                             ADMINISTRATIVA 

 

1.1      Prostory kancelářského charakteru, pisárny, kreslírny, 

studovny, čítárny včetně kancelářských prostorů 

vybavených výpočetní technikou (osobními počítači)           40 

 

1.2      Kancelářské prostory s příručními knihovnami                 60 

 

1.3      Laboratoře a zkušebny: 

 

a) chemické a jiné, kde se pracuje s hořlavými kapalinami, 

popř. s hořlavými plyny                                   60 

 

b) ostatní                                                   30 

 

1.4      Prostory určené k reprodukci, např. rozmnožovny, 

planografie, tiskárny (jako součást administrativních 

provozů)                                                     75 

 

1.5      Spisovny, kartotéky apod.                                    80 

 

1.6      Archivy                                                      120 

 

1.7      Kancelářské sklady 

 

a) sklady vybavení kanceláří (nábytek apod.)                 75 

 

b) sklady kancelářských potřeb                               90 

 

1.8      Zasedací, přednáškové a konferenční síně, hovorny, 

bankovní a jiné haly s přepážkami                            20 

 

1.9      Předsálí, čekárny, kuřárny                                   10 

 

1.10     Vstupní prostory, haly, dvorany, chodby apod. (pokud se 

v těchto prostorech vyskytuje sedací nábytek, stolky, 

skříně, výstavní skříňky apod., postupuje se podle 

položky 1.9 nebo 1.8                                         5 

 

1.11     Společné šatny u shromažďovacích prostorů                    75 

 

1.12     Prostory určené k občerstvení (např. čajovny)                15 

 

1.13     Výpočetní střediska: 

 

1.13.1   sál počítače                                                 30 

 

1.13.2   přípravna dat, pracovna vstupní a výstupní kontroly          90 

 

1.13.3   sklad médií, dokumentace, papíru apod.: 

 

a) skladování ve skříních z nehořlavých hmot                 75 

 

b) skladování volně                                          90 

 

 

2                                ŠKOLSTVÍ 

 

2.1      Kmenové učebny, posluchárny                                  25 

 

2.2      Odborné učebny                                               35 

 

2.3      Školní laboratoře, dílny a podobné prostory určené pro 

výuku                                                        45 

 

2.4      Kabinety středních, odborných a vysokých škol včetně 

prostorů pro pedagogické pracovníky                          50 

 

2.5      Archivy                                                      120 

 

2.6      Sklady vybavení škol                                         75 

 

2.7      Společné šatny                                               75 

 

2.8      Vstupní prostory, haly, dvorany                              5 

 

2.9      Chodby                                                       5 

 

 

3                              OSVĚTA, KULTURA 

 

3.1      Hlediště (v divadlech, kinech, kulturních domech, 

koncertních síních apod.)                                    25 

 

3.2      Jeviště, sklady rekvizit a dekorací: 

 

3.2.1    jeviště bez provaziště                                       75 

 

3.2.2    jeviště s provazištěm                                        150 

 

3.2.3    odkládací plocha, pomocná jeviště                            75 

 

3.2.4    sklady rekvizit a dekorací                                   150 

 

3.3      Taneční sály                                                 15 

 

3.4      Čítárny, studovny                                            40 

 

3.5      Knihovny, půjčovny knih                                      120 

 

3.6      Klubovny                                                     30 

 

3.7      Výstavní síně, obrazárny galerie                             15 

 

3.8      Výstavní síně muzeí a výstaviště (bez ohledu na druh 

vystavovaných předmětů)                                      60 

 

3.9      Předsálí, kuřárny                                            10 

 

3.10     Vstupní prostory, chodby                                     5 

 

3.11     Společné šatny                                               75 

 

3.12     Šatny účinkujících                                           40 

 

3.13     Prostory s historickou instalací (v zámcích, hradech, 

měšťanských domech, radnicích a jiných památkových 

objektech), kromě komunikací                                 45 

 

3.14     Depozitáře nábytku, obrazů a jiného zařízení                 90 

 

3.15     Vstupní prostory a chodby s funkcí výstavních síní           15 

 

3.16     Rozhlasová studia                                            25 

 

3.17     Televizní studia, filmové ateliéry                           45 

 

3.18     Kostely, modlitebny apod.                                    15 

 

 

4                             ZDRAVOTNICTVÍ 

 

4.1      Prostory zdravotnických zařízení, ve kterých se poskytuje 

zdravotnická péče /vyšetřovny, přípravny, terapeutické 

pokoje, speciální vyšetřovny, operační a zákrokové sály 

apod.), kromě prostorů dále uvedených                        20 

 

4.2      Prostory pro rehabilitaci, elektroléčbu, léčebný tělocvik, 

ergoterapii, masáže                                          10 

 

4.3      Komunikační prostory, chodby, koupelny, umývárny, WC, 

čisticí místnosti, vodoléčebné sály, místnosti pro aplikaci 

mastí, sanitární filtry, baryové kuchyňky, místnosti pro 

zemřelé, pitevny, otevřené lékárny, sklady sádry a 

sejmutých sádrových obvazů                                   5 

 

4.4      Lůžkové pokoje v nemocnicích, sanatoriích, léčebnách, 

kromě pol. 4.5                                               20 

 

4.5      Lůžkové pokoje v lázeňských léčebnách                        30 

 

4.6      Herny a ložnice v dětských zdravotnických zařízeních 

(jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy)                     25 

 

4.7      Čekárny, hovorny, kuřárny                                    10 

 

4.8      Lékárny                                                      60 

 

4.9      Laboratoře                                                   45 

 

4.10     Lékařské soukromé ordinace                                   25 

 

4.11     Příruční sklady (sklady a sběrny lůžkovin apod.)             75 

 

4.12     Archivy, sklady rentgenu apod.                               150 

 

 

5                          TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 

 

5.1      Hlediště sportovních zařízení 

 

5.2      Tělocvičny, sportovní haly: 

 

a) pouze pro tělovýchovu a sport                             10 

 

b) víceúčelové                                               20 

 

5.3      Šatny cvičících: 

 

a) skříňky kovové                                            15 

 

b) skříňky dřevěné                                           40 

 

c) bez skříněk                                               20 

 

5.4      Šatny diváků                                                 75 

 

5.5      Sklady tělovýchovného zařízení                               100 

 

5.6      Vstupní prostory, předsálí, chodby                           5 

 

5.7      Vstupní prostory a předsálí využité částečně pro obchod      30 

 

 

6                                  OBCHODY 

 

6.1      Maloobchodní prodejny: 

 

6.1.1    nehořlavých výrobků (železářského zboží, klenotů, hodin, 

nehořlavých stavebních hmot a výrobků apod.) a prodejny 

květin, ovoce, zeleniny, nealkoholických nápojů a piva       10 

 

6.1.2    osobních automobilů a jednostopých vozidel (autosalony), 

bez prodeje auto-moto výzbroje                               20 

 

6.1.3    domácích potřeb, elektrospotřebičů, skla, porcelánu, 

keramiky, zbraní, prodejní galerie                           25 

 

6.1.4    auto-moto výzbroje (kromě prodejen pneumatik, olejů a 

sportovních potřeb pro automobilisty), informační techniky, 

hudebních nástrojů                                           35 

 

6.1.5    masa, uzenin, novin a tabáku, pekařského a cukrářského 

zboží                                                        40 

 

6.1.6    dárkové zboží, lahůdek, lihovin, módních doplňků, bižuterie  50 

 

6.1.7    košíkářského, provaznického a pryžového zboží                55 

 

6.1.8    zboží z plastických hmot, parfumerie, koloniál, prodej 

bylin                                                        60 

 

6.1.9    obuvi, koženého zboží                                        65 

 

6.1.10   hraček, galanterie, sportovních potřeb, fotokino, 

řemeslnických potřeb, nábytku a doplňků                      70 

 

6.1.11   potravin                                                     75 

 

6.1.12   textilu (metrového a kusového), kancelářských potřeb, 

gramofonových desek, butiky, starožitnosti                   80 

 

6.1.13   oděvů a kožešin, tapet, vetešnictví                          85 

 

6.1.14   drogistického zboží, kromě barev a laků, podlahových 

krytin a koberců                                             90 

 

6.1.15   knih a hudebnin                                              110 

 

6.1.16   barev a laků, pneumatik, motorových olejů                    120 

 

6.2      Prodejny se širším sortimentem zboží: 

 

6.2.1    prodejní zařízení dočasného nebo trvalého charakteru s 

různým sortimentem zboží kromě případů podle položek 

6.1.16 a 6.2.2 až 6.2.5 

 

a) jednotlivé prodejní stánky nebo stánky na otevřených 

tržištích                                                 40 

 

b) prodejní stánky (kóje, sekce, apod.) pro maloobchod, 

umístěné ve stavebních objektech                          60 

 

c) prodejní stánky (kóje, sekce apod.) pro velkoobchod 

umístěné ve stavebním objektu nebo prodej z kontejnerů)   80 

 

6.2.2    prodejny s průmyslovým zbožím širšího sortimentu (včetně 

prodeje širšího sortimentu stavebnin, potřeb pro kutily 

apod., zahrnující hořlavé hmoty) 

 

a) skladovací výška zboží (např. v regálech) do 2,5 m        55 

 

b) skladovací výška zboží (např. v regálech) přes 2,5 m      75 

 

6.2.3    velkoprodejny potravin apod. (potraviny, maso, uzeniny, 

pečivo, nápoje, zelenina, ovoce, hygienické zboží, prací 

prostředky atd.) 

 

a) skladovací výška zboží (např. v regálech) do 2,5 m        70 

 

b) skladovací výška zboží (např. v regálech) přes 2,5 m      90 

 

6.2.4    obchodní domy textilního zboží (metrový i kusový textil, 

konfekce) a obuvnického zboží (včetně koženého zboží)        80 

 

6.2.5    obchodní domy bez ohledu na sortiment (včetně 

hypermarketů): 

 

a) kromě prodeje hořlavých kapalin v množství přes 200 kg 

nebo hořlavých plynů v množství přes 100 kg na prodejní 

plochu jednoho podlaží požárního úseku                    90 

 

b) včetně prodeje hořlavých kapalin a plynů (barev, laků, 

ředidel, čistících prostředků apod.) přesahující 

specifikaci podle bodu a)                                 110 

 

6.3      Vzorkovny zboží a výrobků: 

 

a) převážně z nehořlavých hmot                               25 

 

b) z hořlavých hmot                                          55 

 

6.4      Příruční sklady: 

 

6.4.1    knih, hudebnin                                               150 

 

6.4.2    barev, laků, pneumatik, motorových olejů, zboží z 

plastických hmot                                             180 

 

6.4.3    příruční sklady ostatních prodejen (kromě položky 

6.4.1 a 6.4.2): 

nahodilé požární zatížení se oproti prodejnám zvyšuje o      30 

 

6.5      Pasáže 

 

6.5.1    pasáže (průchody) pouze s funkcí komunikačního prostoru      5 

 

6.5.2    pasáže (atria, mall) s výskytem výstavních skříněk, 

informačních a reklamních panelů, odpočinkových 

laviček apod.                                                10 

 

6.5.3    pasáže (atria, mall) s výskytem sedacího nábytku a 

stolků pro odpočinek i občerstvení, s výskytem 

příležitostného stánkového prodeje, výstavních skříněk, 

regálů a s výskytem informačních a reklamních panelů apod.   15 

 

POZNÁMKA  Podle položky 6.5.2 či 6.5.3 se zařazují pasáže 

(popř. ochozy v pasážích) u hypermarketů resp. u obchodních 

center, v případě výskytu stánků trvalého charakteru viz 

položka 6.2.1 

 

 

7                         VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

 

7.1      Veřejné stravování: 

 

7.1.1    prostory ke stravování s místy k stání (bufety, výčepy 

apod.)                                                       10 

 

7.1.2    prostory ke stravování se stolovým zařízením se sedadly 

(jídelny, restaurace, menzy, hospody)                        20 

 

7.1.3    prostory pro pobyt hostů (kavárny, vinárny, noční kluby 

apod.)                                                       30 

 

7.1.4    přípravny a výrobny pokrmů (kuchyně hromadného stravování 

včetně pomocných provozů)                                    30 

 

7.1.5    příruční sklady výroben pokrmů (bez ohledu na sortiment; 

oddělené sklady lze posoudit jako sklady prodejen 

příslušného druhu zboží)                                     60 

 

7.2      Veřejné ubytování: 

 

7.2.1    pokoje hotelů, motelů, hromadné ubytovny a noclehárny, 

internáty, studentské koleje, dětské domovy (v částech 

určených pro spaní včetně sociálního vybavení), jakož i 

přidružené prostory pro personál                             30 

 

7.2.2    příruční sklady a sběrny lůžkovin apod.                      60 

 

7.2.3    hotelové haly, recepce: 

 

a) vybavené pouze sedacím nábytkem                           10 

 

b) vybavené různými službami pro hosty (např. prodejnou 

upomínkových předmětů, kadeřnictvím)                      20 

 

7.2.4    chodby                                                       5 

 

 

8                                    BYTY 

 

8.1      Bytové domy, rodinné domky, domovy důchodců včetně 

příslušenství                                                40 

 

 

9                              SLUŽBY A PROVOZOVNY 

 

9.1      Prostory pro příjem, výdej a zkoušení výrobků určených pro 

opravu čištění apod.: 

 

9.1.1    výrobky převážně z nehořlavých hmot (klenoty, hodiny, 

optické přístroje apod.) 

 

9.1.2    výrobky částečně obsahující hořlavé hmoty (mechanické 

průmyslové zboží, elektrospotřebiče, informační technika, 

měřicí přístroje, zbraně, bižutérie, deštníky a 

slunečníky)                                                  25 

 

9.1.3    výrobky převážně z hořlavých hmot: 

 

a) prádlo, obuv, kožené zboží, módní doplňky, hudební 

nástroje, sběrny fotoprací                                35 

 

b) sportovní potřeby, hračky, košíkářské a provaznické 

zboží, oděvy, kožené a kožešnické zboží, peří a 

sedlářské výrobky                                         45 

 

c) koberce a jiné podlahové krytiny, pneumatiky, zboží z 

pryže a plastických hmot, sběrny reprodukčních a 

knihařských prací, oprav nábytku apod.                    60 

 

9.2      U prostorů pro dopravu, výrobu, popř. čištění výrobků 

uvedených v položce 9.1 včetně příručních skladů se 

nahodilé požární zatížení zvyšuje o                          15 

 

9.3      U samostatných skladových a expedičních prostorů pro 

výrobky uvedené v položce 9.1 se nahodilé požární zatížení 

zvyšuje o                                                    30 

 

9.4      Dílny (údržbářské, opravárenské, výrobní), popř. 

samostatné provozovny: 

 

a) zámečnická dílna, instalatérská dílna, zlatnická dílna, 

kovodílna uměleckých řemesel apod.                        30 

 

b) dílny jemné mechaniky, elektrotechnická dílna, auto- 

moto dílny, dílny jízdních kol a kočárků, sklenářská 

dílna včetně rámování obrazů apod.                        40 

 

c) krejčovská dílna, obuvnická dílna, fotolaboratoře apod.   50 

 

d) čalounická dílna, aranžovna, dílna dekorací, lakýrnická 

dílna, dílna autobaterií apod.                            60 

 

e) truhlářská a tesařská dílna, dílna pro tkaní koberců, 

tiskařská dílna a knihařská dílna apod.                   75 

 

9.5      Provozovny: 

 

9.5.1    obstaravatelské služby, prostory pro styk se zákazníkem 

včetně zázemí (cestovní kanceláře, sázkové kanceláře, 

reklamní a inzertní kanceláře apod.)                         30 

 

9.5.2    půjčovny: 

 

a) průmyslového zboží                                        30 

b) sportovního zboží                                         50 

c) videozáznamů a videotechniky                              60 

d) oděv a úschovny kožešin                                   90 

 

9.5.3    kosmetické salóny, kadeřnictví, vlásenkářství apod.          30 

 

9.5.4    drobné provozovny zahrnující prodej, výrobu, příruční 

sklady se posuzují podle položky 6.1 (např. řeznictví a 

uzenářství podle položky 6.1.5 maso, uzeniny) 

 

9.6      Čekárny u služeb a provozoven, popř. včetně hygienického 

zázemí                                                       10 

 

 

10                    GARÁŽE A SERVISY MOTOROVÝCH VOZIDEL 

 

10.1     Osobní automobily, dodávkové automobily, jednostopá 

vozidla (skupina 1 podle ČSN 73 6059): 

 

a) garáže a prostory pro čištění                             15 

 

b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladu náhradních 

dílů a materiálů)                                         15 

 

10.2     Nákladní automobily, autobusy, speciální automobily, 

traktory a samojízdné pracovní stroje (skupina 2 a 3 podle 

ČSN 73 6059): 

 

a) garáže a prostory pro čištění                             40 

 

b) prostory pro údržbu a opravu (bez skladů náhradních 

dílů a materiálu)                                         45 

 

10.3     Prostory pro nanášení hořlavých nátěrových hmot              25 

 

10.4     Sklad náhradních dílů, např. demontovaných dílů, sklad 

autopříslušenství apod. kromě položky 10.5                   55 

 

10.5     Sklad nátěrových hmot, olejů a mazadel, čalounění, 

pneumatik                                                    150 

 

10.6     Sklad tlakových nádob s hořlavými plyny                      180 

 

10.7     Čerpací stanice pohonných hmot a olejů uvnitř i vně 

stavebního objektu (mimo prostor nádrží)                     30 

 

10.8     Příjem a čekárny u garáží, servisů a opraven: 

 

a) vybavené pouze sedacím nábytkem                           10 

 

b) vybavené různými službami pro zákazníky (např. bufety)    20 

 

c) vybavené současně prodejnou autopotřeb                    50 

 

 

11                                DOPRAVA 

 

11.1     Vstupní haly, průchody, chodby                               5 

 

11.2     Čekárny (u nádražních stanic, letišť) včetně prostorů 

pro odbavení cestujících (např. u letišť): 

 

a) vybavení pouze sedacím nábytkem                           10 

 

b) vybavení také prodejními stánky apod.                     20 

 

11.3     Úschovny zavazadel: 

 

a) společné                                                  150 

 

b) v kovových skříňkách                                      50 

 

 

12                                  SPOJE 

 

12.1     Telekomunikační a radiokumunikační provozy: 

 

12.1.1   pracoviště informačního centra: 

 

a) automatické                                               45 

 

b) manuální                                                  70 

 

12.1.2   kontrolní pracoviště frekvenční modulace                     15 

 

12.1.3   nahrávání magnetofonových pásků                              45 

 

12.1.4   ústředna rozhlasu a rozhlasu po drátě                        50 

 

12.1.5   telefonní ústředna: 

 

a) pobočka do 100 přípojek                                   30 

 

b) veřejná a pobočková nad 100 přípojek                      65 

 

12.1.6   faxová (příp. dálnopisná) ústředna: 

 

a) automatická                                               65 

 

b) manuální                                                  20 

 

12.1.7   sál televizních vysílačů                                     35 

 

12.1.8   sál radioreléových zařízení                                  35 

 

12.1.9   sál zesilovací stanice dálkových kabelů                      55 

 

12.1.10  sál tónové telegrafie                                        55 

 

12.1.11  sál zesilovací stanice                                       25 

 

12.1.12  televizní převaděč: 

 

a) do 0,5 W                                                  10 

 

b) od 0,5 W do 1 kW                                          30 

 

12.1.13  zkušebna technologie spojů (uzlová, tranzitní apod.)         45 

 

12.2     Poštovní provozy: 

 

12.2.1   přepážková hala a navazující administrativní prostory 

kromě dále uvedených provozů                                 40 

 

12.2.2   výpravna balíkových a listovních závěrů, výpravna a sklad 

balíků                                                       120 

 

12.2.3   sklady 

 

a) tisku, obalů a tiskopisů                                  120 

 

b) prázdných pytlů                                           75 

 

 

13                               VÝROBNÍ PROVOZY 

 

13.1     Průmysl strojírenský a hutnický: 

 

13.1.1.  slévárny, kovárny, lisovny, klempírny, brusírny (bez 

olejových kalicích lázní)                                    10 

 

13.1.2   soustružny, frézárny, galvanizovny, svařovny, válcovny, 

tažírny (drátů, plechu apod.), mostárny, kalírny, výrobna 

jízdních kol, kuličkových ložisek, kovových nástrojů a 

nářadí, trezorů                                              10 

 

13.1.3   výroba a montáž silničních a kolejových vozidel (kromě 

lakoven), motorových letadel, kočárků, kancelářských strojů, 

optických přístrojů, hodin, zbraní, šicích strojů, 

tiskařských strojů, balicích a jiných obdobných strojů       20 

 

13.1.4   výroba izolovaných drátů, kompletizovaných strojírenských 

produktů zahrnujících také hořlavé hmoty, bezmotorových 

letadel                                                      30 

 

13.1.5   lakovny, stříkací boxy (bez skladu barev)                    50 

 

13.2     Průmysl elektrotechnický: 

 

13.2.1   výroba elektrických přístrojů, elektrických spotřebičů, 

transformátorů (kromě položky 13.2.2), suchých baterií, 

žárovek, rozhlasové a televizní techniky, telefonních 

přístrojů a spojové techniky, informační techniky 

(počítače)                                                   25 

 

13.2.2   výroba akumulátorů, navíjení motorů, transformátorů apod. 

(pokud tvoří samostatný provoz)                              35 

 

13.3     Průmysl chemický: 

 

13.3.1   výroba anorganických kyselin                                 10 

 

13.3.2   výroba pracích prostředků, mýdla, parfumeristického a 

kosmetického zboží, farmaceutická výroba, výroba 

organických kyselin                                          25 

 

13.3.3   výroba čistících prostředků (na boty, na podlahy apod.), 

výroba umělých hnojiv, výroba zboží z plastických hmot 

(bez meziskladů)                                             45 

 

13.3.4   výroba disperzních a tiskařských barev, tmelů, lepidel, 

klihu, voskového zboží                                       60 

 

13.3.5   výroba bitumenu, dehtu, umělé kůže, pneumatik, pryžového 

zboží, podlahových krytin, vulkanizační procesy, výroba 

filmů, magnetických záznamových pásků, výroba zpracování 

hořlavých plynů včetně plníren                               75 

 

13.3.6   výroba umělé pryskyřice, plastů a pěnových plastů, 

zpracování přírodní pryskyřice, kaučuku, výroba pryže, 

zpracování základních produktů z ropy a výroba hořlavých 

kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti                       120 

 

13.3.7   výroba nitrolakových a lihových nátěrových hmot, výroba 

ředidel, výroba a zpracování hořlavých kapalin I. a II. 

třídy nebezpečnosti                                          180 

 

13.4     Průmysl textilní, oděvní a kožedělný: 

 

13.4.1   textilní výroba – vyšívání a pletení zboží, výroba punčoch, 

hedvábného zboží, apretace textilií                          20 

 

13.4.2   přádelny, tkalcovny, bělírny, žehlírny, barvírny, výroba 

tkanin z lýka a jutových tkanin                              30 

 

13.4.3   výroba prádla a oděvů, výroba obuvi, koženého a 

kožešnického zboží, výroba plsti a plstěného zboží, výroba 

plachet, matrací ze žíní, pytlů, obvazového materiálu a 

vaty, výroba vlněných přikrývek, textilní tiskárny           45 

 

13.4.4   výroba koberců                                               60 

 

13.5     Průmysl dřevozpracující a papírenský: 

 

13.5.1   provozovny mokrého (vodního) zpracování dřevní hmoty (např. 

varna celulózy)                                              5 

 

13.5.2   zpracování surového dřeva (všeobecně), výroba papíru 

/všeobecně)                                                  30 

 

13.5.3   výroba dřevěného zboží (soustružna, modelárna, pila apod.), 

výroba tužek, zápalek, dřevěných lišt a kolíků, lyží, 

hraček, lisování korku a výroba z korku, papírových nebo 

dřevěných žaluzií                                            45 

 

13.5.4   apretace a zušlechtění papíru, výroba papírového zboží a 

kancelářských potřeb, výroba kartonů, lepenek a papírových 

pytlů, výroba nábytku (včetně čalouněného), výroba dveří a 

oken, dřevěných palet, beden a sudů, výroba dřevité vlny, 

výroba člunů                                                 60 

 

13.5.5   výroba laťovek, překližek, dřevotřískových, 

dřevovláknitých, pilinových a obdobných desek včetně 

broušení a dalších povrchových úprav                         150 

 

13.6     Průmysl potravinářský: 

 

13.6.1   výroba nealkoholických nápojů, ovocných šťáv, pivovary, 

mlékárny, jatka, výroba kompotů a jiné mokré provozy         10 

 

13.6.2   výroba bonbónů, cukrářského zboží a čokolády, masných 

výrobků, zpracování tabáku                                   20 

 

13.6.3   pražírna kávy, výroba likérů a lihovin, výroba oplatek, 

konzervárny masných výrobků, mražené zboží                   30 

 

13.6.4   výroba kvasnic, zpracování kakaa, výroba marmelád a džemů    45 

 

13.6.5   pekárny, výroba sušené zeleniny, těstovin, výroba cukru 

(kromě položky 13.6.7)                                       60 

 

13.6.6   výroba a zpracování stolních olejů, jedlých tuků             75 

 

13.6.7   mlýny na obilí, výroba škrobu (kromě položky 13.6.1), 

zušlechtění cukru, chladírny a mrazírny                      120 

 

13.7     Průmysl sklářský a stavebních hmot: 

 

13.7.1   výroba žárového skla, keramiky, porcelánu, cementu, vápna, 

cihel, betonu, cementářského zboží, keramického zboží, 

sádrového zboží, výztuže                                     10 

 

13.7.2   výroba a zpracování minerální a skelné vaty (rohože, desky 

apod.), výroba skleněného zboží a zpracování skla (bez 

expedice a balení), stavební zámečnictví                     10 

 

13.7.3   výroba dřevěného bednění, lešenářských podlážek apod.        60 

 

13.7.4   výroba hydroizolačních pásů                                  120 

 

13.8     Jiné průmyslové výroby: 

 

13.8.1   výroba provaznického a kartáčnického zboží, výroba zboží 

z rákosu a slámy, výroba štětců, výroba hudebních nástrojů   45 

 

13.8.2   tiskárny                                                     60 

 

13.8.3   nahodilé požární zatížení oproti položce 13.1 až 13.8 se 

zvyšuje u: 

balíren zboží do hořlavých obalů 

 

a) typu dřevité vlny, zpěněných plastických hmot o           30 

 

b) typu papírových a kartónových obalů o                     15 

 

příručních skladů a expedice zboží – výrobky o 35 % hodnoty 

nahodilého požárního zatížení dotčeného druhu zboží – 

výrobků, nejméně však o                                      30 

 

skladů (trvale vymezený prostor skladu, samostatná místnost 

skladu, samostatný požární úsek, apod.), kde skladovaná 

výška zboží – výrobků nepřekračuje 3 m, a to o 70 % hodnoty 

nahodilého požárního zatížení dotčeného druhu zboží – 

výrobků, nejméně však o                                      50 

 

POZNÁMKA – nahodilé požární zatížení skladů, kde skladová 

výška zboží – výrobků je vyšší než 3 m, se stanoví 

individuálně podle skutečné hmotnosti hořlavých látek a 

jejich výhřevností 

 

13.9     Zemědělská výroba: 

 

13.9.1   volně ložené sklady brambor, zeleniny, okopanin, ovoce       0 

 

13.9.2   prostory pro pěstování rostlin, popř. hub                    0 

 

13.9.3   stáje, kromě stájí pro drůbež                                6,5 

 

13.9.4   stáje pro drůbež                                             9,5) 

 

13.9.5   sklady obilí, semena úsušků                                  15 

 

13.9.6   kolny pro stroje (kromě samohybných) a nářadí                10 

 

13.9.7   sklady suchých krmných směsí                                 25 

 

13.9.8   míchárny a přípravny krmiva                                  30 

 

13.9.9   sklady sušené zeleniny                                       37,5 

 

13.9.10  pásová sušárna chmele, posklizňové úpravy obilí, semen 

apod., výrobny krmných směsí                                 45 

 

13.9.11  sklady kukuřičných úsušků, sušárny obilí a semen             52,5 

 

13.9.12  sklady sena                                                  60 

 

13.9.13  sušárna píce                                                 90 

 

13.9.14  sklady slámy a jiných stébelnatých rostlin                   150 

 

13.9.15  jsou-li produkty u položek 13.9.1, 13.9.5, 13.9.7, 13.9.9 

a 13.9.11 skladovány na paletách, v žocích apod., 

připočítává se 0,8 násobek hmotnosti hořlavých látek obalů, 

palet, přenosek apod. 

 

 

14                           HYGIENICKÉ PROSTORY 

 

14.1     Šatny zaměstnanců: 

 

a) s kovovými skříňkami                                      15 

 

b) s dřevěnými skříňkami                                     50 

 

c) bez skříněk                                               20 

 

14.2     Umývárny, WC, úpravny zaměstnanců                            5 

 

 

15                               JINÉ PROVOZY 

 

15.1     Strojovna vzduchotechniky, strojovna výtahů                  15 

 

15.2     Energocentra, rozvodny: 

 

a) bez olejových vypínačů                                    25 

 

b) s olejovými vypínači                                      35 

 

15.3     Prostory měničů a usměrňovačů                                55 

 

15.4     Prostory pro transformátory: 

 

a) olejové                                                   160 

 

b) vzduchem chlazené a regulační                             10 

 

15.5     Přívodní kobky VN                                            25 

 

15.6     Prostory náhradních zdrojů elektrické energie: 

 

a) akumulátory                                               10 

 

b) dieselagregáty apod. 

 

1) s provozní nádrží do 100 l                                15 

2) s provozní nádrží od 100 l do 500 l                       40 

3) s provozní nádrží od 500 l do 1000 l                      65 

4) s provozní nádrží nad 1000 l                              120 

 

15.7     Kompresorové stanice pro nehořlavé plyny                     10 

 

15.8     Čerpací stanice pro nehořlavé kapaliny                       10 

 

15.9     Výměníkové stanice tepla (voda, pára)                        5 

 

15.10    Kotelny na palivo: 

 

a) tuhé (bez uhelny)                                         15 

 

b) kapalné 

 

1) bez provozní nádrže                                       15 

2) s provozní nádrží                                         75 

 

c) plynové                                                   10 

 

15.11    Velíny, dozorny, obsluhovny, ohlašovny požárů 

 

a) s elektrickým zařízením regulace umístěným v těchto 

prostorech                                                65 

 

b) pouze s ovládacími řídícími prvky                         15 

 

15.12    Silniční a dálniční tunely                                   35 

 

 

 

Pozn. Příloha  č.  2  vychází  z  ČSN  73  0802  Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní  provozy, přičemž  některé hodnoty  nahodilého požárního  zatížení 

byly přizpůsobeny podmínkám vyhlášky. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

 

Základní tematické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob 

 

 

Poř.                tematický okruh                technik        odborně 

číslo                                              PO             způsobilá 

osoba 

 

1.    Současná právní úprava požární ochrany 

(dále jen “PO”)                              ano            ano 

 

2.    Povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob na úseku PO                   ano            ano 

 

3.    Členění provozovaných činností podle 

požárního nebezpečí                          ano            ano 

 

4.    Způsob stanovení podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným 

požárním nebezpečím                          ano            ano 

 

5.    Základní povinnosti fyzických osob           ano            ano 

 

6.    Přehled dokumentace PO a způsob jejího 

vedení                                       ano            ano 

 

7.    Dokumentace PO – dokumentace zdolávání 

požárů                                       ano            ano 

 

8.    Dokumentace PO – posouzení požárního         jen 

nebezpečí                                    seznámení      ano 

 

9.    Dokumentace PO – stanovení organizace 

zabezpečení PO, řád ohlašovny požárů, 

požární kniha                                ano            ano 

 

10.   Dokumentace PO – požární řád, požární 

poplachové směrnice, požární evakuační plán  ano            ano 

 

11.   Dokumentace PO – bezpečnostní dokumentace, 

doklady prokazující dodržování technických 

podmínek a návodů vztahující se k požární 

bezpečnosti výrobků nebo činností            ano            ano 

 

12.   Organizace a provádění školení o PO a 

organizace a provádění odborné přípravy      ano            ano 

 

13.   Státní kontrola, kontrola dodržování 

povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně                                      ano            ano 

 

14.   Postavení a působnost orgánů státní správy 

a samosprávy na úseku PO                     ano            ano 

 

15.   Výkon státního požárního dozoru              ano            ano 

 

16.   Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti 

a zastavení provozu                          ano            ano 

 

17.   Odborně způsobilé osoby na úseku PO, 

technici a preventisté požární ochrany, 

osoby zařazené v preventivních požárních 

hlídkách                                     ano            ano 

 

18.   Pokuty právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám, správní řád                 ano            ano 

 

19.   jednotky PO                                  ano            ano 

 

20.   Zásady přestupkového řízení a přestupky na 

úseku PO                                     ano            ano 

 

21.   Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné 

práce                                        ano            ano 

 

22.   Podmínky požární bezpečnosti při používání 

tepelných spotřebičů, základní, požadavky 

na komíny                                    ano            ano 

 

23.   Požární bezpečnost technických a 

technologických zařízení                     ano            ano 

 

24.   Požárně bezpečnostní zařízení                ano            ano 

 

25.   Elektrická požární signalizace               ano            ano 

 

26.   Stabilní a polostabilní hasicí zařízení      ano            ano 

 

27.   Zařízení pro odvod kouře a tepla             ano            ano 

 

28.   Obsah a rozsah požárně bezpečnostního 

řešení stavby                                ano            ano 

 

29.   Zásady požární bezpečnosti  nevýrobních 

objektů, specifika dle účelu a druhů         jen 

provozů                                      seznámení      ano 

 

30.   Zásady požární bezpečnosti výrobních         jen 

objektů                                      seznámení      ano 

 

31.   Požární riziko a způsoby jeho vyjádření,     jen 

požární úseky                                seznámení      ano 

 

32.   Evakuace osob, únikové cesty                 ano            ano 

 

33.   Požárně nebezpečný prostor a odstupové       jen 

vzdálenosti                                  seznámení      ano 

 

34.   Podmínky požární bezpečnosti při svařování   ano            ano 

 

35.   Elektrická zařízení jako možný iniciační 

zdroj                                        ano            ano 

 

36.   Ochrana před účinky statické elektřiny       ano            ano 

 

37.   Zásady PO při manipulaci, ukládání a 

skladování plynů, zejména hořlavých plynů    ano            ano 

 

38.   Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů    ano            ano 

 

39.   Posuzování shody výrobků, prohlášení o       jen 

shodě, certifikace, autorizace, akreditace   seznámení      ano 

 

40.   Technické požadavky na výrobky a povinnosti 

výrobců, dovozců a distributorů              ano            ano 

 

41.   Hasicí přístroje                             ano            ano 

 

42.   Zásobování požární vodou                     ano            ano 

 

43.   Věcné prostředky PO, požární technika        ano            ano 

 

44.   Problematika přepravy nebezpečných látek     ano            ano 

 

45.   Klasifikace, značení, balení látek dle 

mezinárodních předpisů. Hořlavé kapaliny – 

provozovny a sklady, plnění a stáčení, 

výdejní čerpací stanice                      ano            ano 

 

46.   Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky  ano            ano 

 

47.   Požárně technické charakteristiky 

vyráběných, používaných, zpracovávaných 

nebo skladovaných látek a materiálů, 

potřebných ke stanovení preventivních 

opatření k ochraně života a zdraví osob a 

majetku                                      ano            ano 

 

48.   Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a 

její ovlivnění                               ano            ano 

 

49.   Proces hoření, zplodiny hoření               ano            ano 

 

50.   Základní hasební látky a jejich hasební 

účinky                                       ano            ano 

 

51.   Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu 

tepelné energie vedením, prouděním, zářením  ano            ano 

 

52.   Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují 

šíření požáru                                ano            ano 

 

53.   Posuzování požárního nebezpečí               ano            ano 

 

54.   Prevence závažných havárií způsobených 

vybranými chemickými látkami a chemickými 

přípravky, bezpečnostní program a 

bezpečnostní zpráva, havarijní plány,        jen 

orgány státní správy a provádění kontroly    seznámení      ano 

 

55.   Chemické látky a chemické přípravky, 

klasifikace, nebezpečné látky výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé 

a hořlavé, balení a označování,              jen 

bezpečnostní list                            seznámení      ano 

 

56.   Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 

činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím   ano            ano 

 

57.   Zpracování posouzení požárního nebezpečí     jen 

činností s vysokým požárním nebezpečím       seznámení      ano 

 

58.   Určování požadavků na stavební konstrukce, 

průkaz jejich ověření a vlastnosti           jen 

stavebních konstrukcí                        seznámení      ano 

 

59.   Výkresy požární bezpečnosti staveb           jen 

seznámení      ano 

 

60.   Požadavky na požární odolnost stavebních     jen 

konstrukcí                                   seznámení      ano 

 

61.   Stupeň požární bezpečnosti a z něho 

vyplývající požadavky na stavební            jen 

konstrukce                                   seznámení      ano 

 

62.   Dodatečné zateplovací systémy                jen 

seznámení      ano 

 

63.   Změny staveb z hlediska požární              jen 

bezpečnosti                                  seznámení      ano 

 

64.   Požární bezpečnost budov pro bydlení         jen 

a ubytování                                  seznámení      ano 

 

65.   Požární bezpečnost shromažďovacích           jen 

prostorů                                     seznámení      ano 

 

66.   Požární bezpečnost zdravotnických            jen 

zařízení                                     seznámení      ano 

 

67.   Požární bezpečnost zemědělských objektů      jen 

seznámení      ano 

 

68.   Požární bezpečnost skladů                    jen 

seznámení      ano 

 

69.   Ochrana staveb proti šíření požárů           jen 

vzduchotechnickým zařízením                  seznámení      ano 

 

70.   Technická normalizace ve vztahu k PO         jen 

seznámení      ano 

 

 

Pozn. Seznámení  se  rozumí  znalost  obsahu  příslušné  dokumentace požární 

ochrany  a  jejího  začlenění  do  systému  požární ochrany; v oblasti 

bezpečnosti staveb se seznámením rozumí orientace v pojmech. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

 

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA 

 

 

 

Číslo v katalogu ………………. 

 

 

 

 

OSVĚDČENÍ 

 

o odborné způsobilosti 

 

 

Jméno, příjmení: …………………………………………………. 

 

Rodné číslo: …………………………………………………….. 

 

 

je odborně způsobilou osobou 

 

 

podle  §11 odst.  1 zákona  č.  133/1985  Sb., o  požární ochraně,  ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

V XXX dne ……………….. 

 

 

 

…………………………………. 

 

(pověřený vedoucí zaměstnanec ministerstva) 

 

 

Pozn. Text  je umístěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého  státního 

znaku v šedozelené barvě. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

 

Vzor osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany 

 

 

 

MINISTERSTVO VNITRA 

 

 

Číslo v katalogu ………………… 

 

 

 

OSVĚDČENÍ 

o odborné způsobilosti 

 

 

 

Jméno, příjmení:………………………………………………….. 

 

Rodné číslo:……………………………………………………… 

 

 

 

je technikem požární ochrany 

 

podle  §11 odst.  2 zákona  č.  133/1985  Sb., o  požární ochraně,  ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

 

V XXX dne ………………….. 

 

 

 

………………………………….. 

 

(pověřený vedoucí zaměstnanec ministerstva) 

 

 

 

Pozn. Text  je umístěn  na ochranném  podtisku se  symbolem malého  státního 

znaku v šedozelené barvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

{1} Vyhláška č. 254/1999 Sb. , o technických podmínkách požární techniky, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

{2} ČSN EN 45 020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník. 

{3} Zákon č. 65/1965 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

{4} §18 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

{5} Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb.). 

{6} Například vyhláška č. 102/1995 Sb. , o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

{7} ČSN ISO 8421 – 1 – 8 Požární ochrana – Slovník. 

{8} ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost. 

{9} Například ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky. 

{10}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace. 

{11}Zákon č. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb. a zákona č. 276/1994 Sb. 

{12}§20 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

{13}Například ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

{14}Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. 

{15}§55 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. 

{16}Například vyhláška č. 50/1978 Sb. , o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

{17}Vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou “Nástupní plocha pro požární techniku”). 

{18}§19 vyhlášky č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

{19}Například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 

{20}Například ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady. 

{21}§18 odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

{22}Vyhláška č. 64/1987 Sb. , o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění sdělení č. 157/1997 Sb., sdělení č. 54/1999 Sb. a sdělení č. 93/2000 Sb. m. s., a sdělení č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980. 

{23}Čl. 1.30.1 ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana. Slovník – Část 1: Obecné termíny a jevy požáru. 

{24}Zákon č. 353/1999 Sb. , o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

{25}Vyhláška č. 174/1994 Sb. , kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

{26}§3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

{27}§3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

{28}§3 písm. f) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

{29}§69 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

{30}§14 zákona č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. 

{31}Například vyhláška č. 87/2000 Sb. , kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic. 

{32}Například vyhláška č. 137/1998 Sb. 

{33}ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 

{34}Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

{35}Vyhláška č. 111/1981 Sb. , o čištění komínů. 

{36}§3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

{37}§31 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

{38}§47 zákona č. 50/1976 Sb. 

Zákon č. 22/1997 Sb. 

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb. 

{39}§8 zákona č. 22/1997 Sb. 

{40}Například zákon č. 22/1997 Sb. 

{41}Například zákon č. 301/1992 Sb. , o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů.